Анкета по проект „Старите Къщи на Тутракан“

Анкетна карта за проучаване и съхраняване историята на 20 стари къщи в Тутракан

Настоящата анкета цели да събере спомените на тутраканци за историята на старите къщи на Тутракан.
Тя ще послужи за паспортизацията на 20 стари къщи в Тутракан в изпълнение на проект „Старите къщи на Тутракан“ на Сдружение „Трансмариска“,  финансиран от Програма за развитие на селските райони, приоритетна ос Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, съфинансирана от Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони, договор № BG06RDNP001-19.141-0002- C01


От своя страна паспортите ще послужат като база за  разказване на „историята“ на всяка от къщите, която гостите на Тутракан ще могат да прочетат в интернет базирана информационна система  Smart Point „Старите къщи на Тутракан“ – системата позволява на хората да сканират QR код със  смартфона си и той ги  отвежда в интернет страница, където могат  да научат повече за сградата, пред която са застанали.
Ако притежавате снимки или документи, които можете да предоставите, молим снимайте и прикачете. Ако нямате техническа възможност за това, молим пишете ни на съобщение, за да се свържем с Вас и уговорим заснемането им – office@transmariska.eu


Анкетата не е анонимна и Ви молим да напишете Вашия имейл адрес за обратна връзка.
Предварително Ви благодарим за сътрудничеството!

www.eufunds.bg
Проект “ Старите къщи на Тутракан“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, приоритетна ос Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие),Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, договор № BG06RDNP001-19.141-0002- C01