Публична покана/обява за „Онлайн Туристически информационен център – Източна Дунавска Елия“

Във връзка с изпълнение на Проект „Онлайн Туристически информационен център – Източна Дунавска Елия“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, приоритет 6B Стимулиране на местното развитие в селските райони, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, договор № BG06RDNP001-19.697

Сдружение „Трансмариска“ провежда процедура за избор на изпълнител за услуга с Предмет
„ Изработване, внедряване и популяризиране на онлайн Туристически информационен център – Източна Дунавска Елия“

Подробна информация за поканата – в приложената документация.

Адрес и срок за подаване на офертите:

До дата: 13.02.2024 – 23:59 часа.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg )

Документация можете да запишете от тук