Публична покана/обява за „ Изработка, внедряване и популяризиране на интернет базирана система Smart Point“

Във връзка с изпълнение на проект “ Старите къщи на Тутракан“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, приоритетна ос Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие),Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, съфинансирана от Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони, договор № BG06RDNP001-19.141-0002- C01“

Сдружение „Трансмариска“ провежда процедура за избор на изпълнител  за услуга с

Предмет „ Изработка, внедряване и популяризиране на интернет базирана система Smart Point “

Минималното съдържание на офертите е описано в приложената документация.

 

Адрес и срок за подаване на офертите:

До дата: 17.09.2020 –   17:00 часа.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg )

Документация можете да запишете  от тук

 

Протокол за класиране на кандидатите по обява на сдружение Трансмариска

Виж протокола тук