Старите къщи на Тутракан

На 13.07.2020 Сдружение „Трансмариска“ подписахме административен договор № BG06RDNP001-19.141-0002- C01 с ДФЗ и МИГ „Тутракан-Сливо поле“ за изпълнение на проект „Старите къщи на Тутракан“.

Проект „Старите къщи на Тутракан“ е финсово подкрепен от Европейският съюз чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Приоритетна ос Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ от Стратегията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.

Целта на проекта е  повишаване информираността на населението на територията  на местната инициативна група и посетителите туристи за богатството на местното културно-историческо наследство, чрез изграждане на интернет базирана информационна система тип Smart Point, която представя историята на 20 стари къщи в Тутракан, строени във виенски стил, типичен за края на XIX и  началото на XX век, времето в което Тутракан е важен търговски център за износ на зърно за Австро-Унгария и други страни по поречието на Дунав с над 10 едри търговци житари и богат обществено-културен живот.

Проектното предложение предвижда изпълнението на две дейности –  „Изучаване и съхраняване историята на 20 стари къщи в Тутракан“ чрез тяхната паспортизация и “ Изработка, внедряване и популяризиране на интернет базирана система  Smart Point „Старите къщи на Тутракан““, която включва изработката на интернет базираната система  и поставяне на стикери или табели с qr code на всички обекти и изработване и поставяне на 3бр. метални информационни табели  с позиционирани всички обекти и qr code.

Резулатите, които се очакват от изпълнението на проекта са

Брой инициативи за местното културно наследство – 1

Брой организирани демонстрационни събития/арт събития/фестивали/изложби – 4

Брой участници в проектни дейности /жени, младежи, уязвими групи, роми/-  125

Брой организирани активни граждански групи за опазване и популяризиране на природното и културно-историческо наследства на територията – 1

Брой посетители на организирани демонстрационни събития/арт събития/фестивали/изложби – 350

Общата стойност на проекта е 17 994, 54 лв., от които

16 195, 09 лв. европейско и  1 799, 45 лв. национално съфинансиране.

Начало : 13.07.2020 г.

Край: 30.06.2023 г.