Публична консултация услуга „ Изработка, внедряване и популяризиране на интернет базирана система Smart Point“

Пазарна консултация

Във връзка с кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.141 на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“
Сдружение „Трансмариска“ провежда пазарна консултация за услуга с

Предмет „ Изработка, внедряване и популяризиране на интернет базирана система Smart Point „

Минималното съдържание на офертите е: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо предложение, техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника, ценово предложение в левове с посочен ДДС.

Адрес и срок за подаване на офертите: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 22 до 17:00 ч. на 21.03.2019 г.

 

Техническа спецификация, смарт пойнт

 

 


Информация за резултата от пазарната консултация, заинтересованите могат да получат при поискване на имейл office@transmariska.eu